Ceník

NIX.CZ zjišťuje objem skutečně poskytnutých služeb čtvrtletně, a to vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí. K tomuto dni jsou služby za uplynulé čtvrtletí vyúčtovány. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního čtvrtletí.

Člen/zákazník může poplatky za služby uhradit i dopředu, a to ve výši předpokládaného objemu čerpaných služeb. Zjistí-li sdružení NIX.CZ po skončení kalendářního čtvrtletí, že se objem skutečně čerpaných služeb od předpokladu liší, rozdíl vrubopíše či dobropíše.

Poplatek za přetížení portu se rovná nákladům za další port (nejrychlejší port člena/zákazníka).

Splatnost daňových dokladů činí tři týdny od data vystavení daňového dokladu. Splatnost je uváděna na daňovém dokladu.

V případě prodlení se zaplacením je sdružení NIX.CZ oprávněno účtovat dlužníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení a dlužník je povinen tento úrok na výzvu zaplatit. Maximální výše úroku z prodlení, který NIX.CZ může požadovat, je rovna dlužné částce. Všechny náklady spojené s úhradou úroku z prodlení nese v plné výši dlužník (to se týká i poplatků za platbu). Dále dlužník je zveřejněn na intranetu sdružení do okamžiku uhrazení celé částky.

V případě, že člen sdružení nebo zákazník neuhradí dlužnou částku ani do 21 dní po době splatnosti, je sdružení oprávněno přerušit poskytování služeb.

Ceník NIX.CZ platný od 1. 7. 2021

Dnem platnosti tohoto ceníku zaniká platnost všech dosavadních ceníků sdružení.

MĚSÍČNÍ platby za služby poskytované členům/zákazníkům
Poplatek za první 1× 1GE port (vč. IP adresy) * 1 Kč
Poplatek za druhou a další 1× 1GE port (vč. IP adresy) 2 000 Kč
Poplatek za 1× 10GE port (vč. IP adresy) 10 000 Kč
Poplatek za 1× 25GE port (vč. IP adresy) 10 000 Kč
Poplatek za 1× 40GE port (vč. IP adresy) 30 000 Kč
Poplatek za 1× 100GE port (vč. IP adresy) 30 000 Kč
Poplatek za 1× 400GE port (vč. IP adresy) 85 000 Kč
Poplatek za privátní VLAN (do počtu 1. - 5. VLAN, včetně peeringové) 0 Kč
Poplatek za 1× privátní VLAN při počtu více než 5 1 500 Kč
Poplatek za umístění secondary DNS pro TLD dle rozhodnutí představenstva
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
* Společnost, která chce využívat 1GE port za 1 Kč, musí být připojena k route serverům a bude mít zajištěnou podporu pouze v běžné pracovní době.

Za kalendářní měsíc, ve kterém je součet měsíčních poplatků člena za služby dle bodu jedna tohoto ceníku menší než 8 000 Kč, je měsíční poplatek člena za tyto služby, popřípadě za možnost je čerpat, stanoven ve výši 8 000 Kč. Minimální plnění se týká pouze členů, nikoli zákazníků.

JEDNORÁZOVÉ platby za služby poskytované členům/zákazníkům
Vstupní členský příspěvek - vklad do sdružení (není daňový doklad) 50 000 Kč
Instalační poplatek jakýchkoli portů + veškeré jejich změny 0 Kč
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Standardní moduly jsou zahrnuty v ceně. Další moduly (zejména moduly ER, ZR apod.) jsou nabízeny individuálně. V případě zájmu nás kontaktujte.

Úplný ceník v PDF

Ceník NIX.SK platný od 1. 7. 2021

Dnem platnosti tohoto ceníku zaniká platnost všech dosavadních ceníků sdružení.

MĚSÍČNÍ platby za služby poskytované členům/zákazníkům NIX.SK NIX.SK + NIX.CZ
Poplatek za první 1× 1GE port (vč. IP adresy) * 1 EUR 1 EUR
Poplatek za druhou a další 1× 1GE port (vč. IP adresy) 75 EUR 75 EUR
Poplatek za 1× 10GE port (vč. IP adresy) 150 EUR
(cena do odvolání, bežná cena je 400 EUR)
400 EUR
Poplatek za 1× 10GE port (vč. IP adresy) připojení z datového centra Interxion Vídeň 400 EUR 400 EUR
Poplatek za 1× 25GE port (vč. IP adresy) 400 EUR 400 EUR
Poplatek za 1× 40GE port (vč. IP adresy) 1 200 EUR 1 200 EUR
Poplatek za 1× 100GE port (vč. IP adresy) 750 EUR
(cena do odvolání, bežná cena je 1 200 EUR)
1 200 EUR
Poplatek za privátní VLAN (do počtu 1. - 5. VLAN, včetně peeringové) 0 EUR  
Poplatek za 1× privátní VLAN při počtu více než 5 50 EUR  
Poplatek za umístění secondary DNS pro TLD dle rozhodnutí představenstva
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
* Společnost, která chce využívat 1GE port za 1 EUR, musí být připojena k route serverům a bude mít zajištěnou podporu pouze v běžné pracovní době.

Za kalendářní měsíc, ve kterém je součet měsíčních poplatků člena za služby dle bodu jedna tohoto ceníku menší než 8 000 Kč, je měsíční poplatek člena za tyto služby, popřípadě za možnost je čerpat, stanoven ve výši 8 000 Kč. Minimální plnění se týká pouze členů, nikoli zákazníků.

JEDNORÁZOVÉ platby za služby poskytované členům/zákazníkům
Vstupní členský příspěvek - vklad do sdružení (není daňový doklad) 50 000 Kč
Zřizovací poplatek pro zákazníky při podpisu smlouvy 0 EUR
Instalační poplatek jakýchkoli portů + veškeré jejich změny 0 EUR
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Standardní moduly jsou zahrnuty v ceně. Další moduly (zejména moduly ER, ZR apod.) jsou nabízeny individuálně. V případě zájmu nás kontaktujte.

Úplný ceník v PDF