Cenník

NIX.CZ, z.s.p.o. zisťuje objem skutočne poskytnutých služieb štvrťročne, a to vždy k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. K tomuto dňu sú služby za uplynulý štvrťrok vyúčtované. Dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia je posledný deň kalendárneho štvrťroka.

Člen / zákazník môže poplatky za služby uhradiť aj dopredu vo výške predpokladaného objemu čerpaných služieb. Ak zistí združenie NIX.CZ po skončení kalendárneho štvrťroka, že sa objem skutočne čerpaných služieb od predpokladu líši, rozdiel ošetrí vydaním ťarchopisu či dobropisu.

Poplatok za preťaženie portu sa rovná nákladom za ďalší port (najrýchlejší port člena / zákazníka).

Splatnosť daňových dokladov činí 3 týždne od dátumu vystavenia daňového dokladu. Splatnosť je uvádzaná na daňovom doklade.

V prípade omeškania so zaplatením je združenie NIX.CZ oprávnené účtovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania a dlžník je povinný tento úrok na výzvu zaplatiť. Maximálna výška úroku z omeškania, ktorý NIX.CZ môže požadovať je rovná dlžnej sume. Všetky náklady spojené s úhradou úrokov z omeškania nesie v plnej výške dlžník, to sa týka aj poplatkov za platbu. Ďalej dlžník je zverejnený na intranete združenia do okamihu uhradenia celej sumy.

V prípade, že člen združenia alebo zákazník neuhradí dlžnú sumu ani do 21 dní po dobe splatnosti, je združenie oprávnené prerušiť poskytovanie služieb. Pri opätovnej aktivácii služby člen združenia, alebo zákazník zaplatí príslušný inštalačný poplatok podľa tabuľky 2

Cenník pripojenia do uzlu NIX.CZ platný od 1.7.2021.

Dňom platnosti tohoto cenníka zaniká platnosť všetkých predošlých cenníkov projektu NIX.CZ.

MESAČNÉ platby za služby poskytované členom/zákazníkom
Poplatok za prvý 1GE port (vrátane IP adresy) * 1 Kč
Poplatok za ďalší 1GE port (vrátane IP adresy 2 000 Kč
Poplatok za 1× 10GE port (vrátane IP adresy) 10 000 Kč
Poplatok za 1× 25GE port (vrátane IP adresy) 10 000 Kč
Poplatok za 1× 40GE port (vrátane IP adresy) 30 000 Kč
Poplatok za 1× 100GE port (vrátane IP adresy) 30 000 Kč
Poplatok za 1× 400GE port (vrátane IP adresy) 85 000 Kč
Poplatok za privátnu VLAN (do počtu 1. - 5. VLAN, vrátane peeringovej) 0 Kč
Poplatok za 1x privátnu VLAN pri počte viac než 5 1 500 Kč
Poplatok za umiestnenie secondary DNS pre TLD podľa rozhodnutia predstavenstva
Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
* spoločnosť, ktorá chce využívať 1GE port za 1EUR, musí byť pripojená k route serverom a má zaistenú podporu iba v bežnej pracovnej dobe

Za kalendárny mesiac, v ktorom je súčet mesačných poplatkov člena za služby podľa bodu 1 tohoto cenníka menší než 8 000 Kč, je mesačný poplatok člena za tieto služby, prípadne za možnost ich čerpania, stanovený vo výške 8 000 Kč. Minimálne plnenie sa týká výhradne členov, v žiadnom prípade zákazníkov.

JEDNORÁZOVÉ platby za služby poskytované členom/zákazníkom
Vstupný členský příspevok - vklad do združenia (bez daňového dokladu) 50 000 Kč
Inštalačný poplatok akýchkoľvek portov a VLAN + všetky ich zmeny 0 Kč
Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

Štandardné moduly sú zahrnuté v cene. Ďalšie moduly (napríklad ER, ZR apod.) sú ponúkané individuálne. V prípade záujmu nás kontaktujte

Úplný cenník PDF

Cenník pripojenia do uzlu NIX.SK platný od 1.7.2021.

Dňom platnosti tohoto cenníka zaniká platnosť všetkých predošlých cenníkov projektu NIX.SK.

MESAČNÉ platby za služby poskytované členom/zákazníkom NIX.SK NIX.SK + NIX.CZ
Poplatok za prvý 1GE port (vrátane IP adresy) * 1 EUR 1 EUR
Poplatok za ďalší 1GE port (vrátane IP adresy 75 EUR 75 EUR
Poplatok za 1× 10GE port (vrátane IP adresy) 150 EUR
(cena do odvolania, bežná cena je 400 EUR)
400 EUR
Poplatok za 1× 10GE port (vrátane IP adresy) pripojenie z dátového centra Interxion Viedeň 400 EUR 400 EUR
Fee for 1× 25GE port (incl. IP address) 400 EUR 400 EUR
Fee for 1× 40GE port (incl. IP address) 1 200 EUR 1 200 EUR
Poplatok za 1× 100GE port (vrátane IP adresy) 750 EUR
(cena do odvolania, bežná cena je 1 200 EUR)
1 200 EUR
Poplatok za privátnu VLAN (do počtu 1. - 5. VLAN, vrátane peeringovej) 0 EUR  
Poplatok za 1x privátnu VLAN pri počte viac než 5 50 EUR  
Poplatok za umiestnenie secondary DNS pre TLD podľa rozhodnutia predstavenstva
Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
* spoločnosť, ktorá chce využívať 1GE port za 1EUR, musí byť pripojená k route serverom a má zaistenú podporu iba v bežnej pracovnej dobe

Za kalendárny mesiac, v ktorom je súčet mesačných poplatkov člena za služby podľa bodu 1 tohoto cenníka menší než 8 000 Kč, je mesačný poplatok člena za tieto služby, prípadne za možnost ich čerpania, stanovený vo výške 8 000 Kč. Minimálne plnenie sa týká výhradne členov, v žiadnom prípade zákazníkov.

JEDNORÁZOVÉ platby za služby poskytované členom/zákazníkom
Vstupný členský příspevok - vklad do združenia (bez daňového dokladu) 50 000 Kč
Zriaďovací poplatok pre zákazníkov pri podpise zmluvy 0 EUR
Inštalačný poplatok akýchkoľvek portov a VLAN + všetky ich zmeny 0 EUR
Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

Štandardné moduly sú zahrnuté v cene. Ďalšie moduly (napríklad ER, ZR apod.) sú ponúkané individuálne. V prípade záujmu nás kontaktujte

Úplný cenník PDF