Podmienky partnerskej spolupráce

  • partner je členom alebo zákazníkom NIX.SK,
  • partner má možnosť využiť existujúci alebo zriadiť u NIX.CZ samostatný port (minimálne 1x10GE) určený pre dátovú prevádzku zákazníkov pripojených prostredníctvom partnera,
  • partner je obchodným partnerom voči svojim zákazníkom vrátane zmluvných dojednaní, fakturácie a poskytuje im 24/7 technickú podporu,
  • pripojenie každého nového zákazníka prostredníctvom partnera podlieha predchádzajúcemu schváleniu združením NIX.SK,
  • každému zákazníkovi, pripojenému prostredníctvom partnera, poskytne NIX.CZ príslušné IP adresy z peeringovej VLAN NIX.CZ,
  • každý zákazník pripojený prostredníctvom partnera získava prístup do intranetu NIX.SK a je povinný sa riadiť Prevádzkovým poriadkom NIX.CZ,
  • zmluva sa uzatvára minimálne na obdobie 24 mesiacov.
  • NIX.SK fakturuje partnerovi a poskytuje mu 24/7 technickú podporu.